Меню Затваряне

129 ОУ „Антим I“ предоставя следните услуги:

1.Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелства, дипломи

 • Заявление се подава в институцията, в която е проведено обучението. В случай, че институцията, издала документа е закрита, то заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.
 • Необходими документи за издаване на дубликат: заявление по образец, снимка – 2 броя, документ за промяна на имената (ако е приложимо).
 • Документите се подават лично или чрез упълномощено лице.
 • Услугата не се предоставя по електронен път.
 • Такси не се дължат.
 • Готовите документи се получават на място в инститиуцията, лично или чрез упълномощено лице

         Заявление дубликат!!!!!

2.Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете 1 – 6 клас в училище на чужда държава

Желаещите признаване на завършен период, клас, етап на завършена степен на училищно образование по документи, издадени от училища в чужди държави, подават заявление по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Признаването на завършен период или клас за класовете 1 – 6 кл включително, директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или отказ за признаване, като отчита:

 • продължителността на обучението
 • вида на училището, в което е проведено обучението
 • изучаваните учебни предмети
 • правата, които дава документът в страната, в която е издаден
 • Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите.
 • Документите се подават в училището.
 • Такси не се дължат.
 • Услугата не се предоставя по електронен път.
 • Готовите документи за признаване и записване или за отказ за признаване се получават лично /от родителя/настойника на ученика/чрез упълномощено лице.

3.Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.

Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

 • 1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
 • 2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението
 • 3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението
 • 4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

*Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.

Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

 1. дете с трайни увреждания над 50 %;
 2. дете с един или двама починали родители;
 3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
 4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
 5. дете от семейство с повече от две деца;
 6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

4.Приемане на ученици в пети клас по училищен прием в неспециализираните  училища

За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в  пети клас по образец изготвен от училището.

Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището.

Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес  разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

5.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.

До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.

До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.

Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.

Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.